Algemene voorwaarden van de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp

Definities

BBW: Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp
Contractspartij: de partij die een Overeenkomst met BBW is aangegaan

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, aanbiedingen, offertes en op elke overeenkomst van de BBW.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Eventuele algemene voorwaarden van de Contractspartij zijn eerst van toepassing indien partijen zulks schriftelijk overeenkomen.

Artikel 2 – Cursusprijzen/Vergoedingen

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 – Betaling

1. Betalingen van facturen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op een door de BBW aangegeven bank- of girorekening.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Contractspartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De BBW is alsdan bevoegd de wettelijke rente in rekening te brengen over het factuurbedrag te rekenen vanaf de desbetreffende vervaldag.
4. Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.
5. De door BBW te maken buitengerechtelijke kosten voor inning van achterstallige betalingen worden doorberekend volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40,00 en worden verder volgens de staffel van het “Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten” in rekening gebracht.
6. Ongeacht het factuuradres en de tenaamstelling van de factuur blijft de Contractspartij aansprakelijk voor tijdige en volledige voldoening van de factuur.

Artikel 4 – Aanmelding en toelating

1. Aanmelding voor een cursus dient te geschieden door het verstrekken van een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan de BBW of via www.bbwsnp.nl.
2. BBW kan toelatingseisen stellen aan de Contractspartij.
3. BBW is gerechtigd de Contractspartij zonder opgave van reden niet toe te laten tot een cursus.

Artikel 5 – Tussentijdse beëindiging

Voortijdige beëindiging of tijdelijke onderbreking van de cursus door de Contractspartij dient schriftelijk te geschieden. De Contractpartij heeft geen recht op restitutie van de cursusprijs, er vindt geen vermindering, kwijtschelding of teruggave van reeds gedane betalingen van de cursusprijs of andere met de inschrijving verband houdende betalingen c.q. betalingsverplichtingen aan de BBW.

Artikel 6 – Wijziging cursusprijzen

1. BBW is gerechtigd, indien dit noodzakelijk is als gevolg van kostenstijgingen, tussentijds cursusprijzen te herzien. De Contractspartij zal hierover schriftelijk worden bericht.
2. Indien de Contractspartij niet instemt met de verhoging kan de Contractspartij kosteloos annuleren respectievelijk de cursus beëindigen met ingang van de datum van de herziening. De annulering of beëindiging dient schriftelijk te geschieden, binnen één maand na kennisgeving van de herziening aan de Contractspartij.
3. Annulering of beëindiging van een cursus door de Contractspartij op grond van het voorgaande lid geeft recht op vermindering of teruggave van de betaalde cursusprijs.
4. Bij annulering op grond van lid 2 is de Contractspartij gehouden eventueel reeds verstrekt lesmateriaal te retourneren aan de BBW.

Artikel 7 – Wijziging datum of annulering door de BBW

1. De BBW behoudt zich het recht voor de cursuslocatie, duur en/of de inhoud van de cursus en de volgorde van het programma aan te passen aan gewijzigde omstandigheden, inzichten en/of exameneisen. De Contractspartij ontvangt tijdig mededeling van aanpassingen.
2. Indien de wijzigingen als genoemd in lid 1 van wezenlijke betekenis zijn en door de Contractspartij schriftelijk aan de BBW kenbaar is gemaakt dat die wijzigingen op zwaarwegende bezwaren stuiten, heeft Contractspartij het recht zonder kosten te annuleren.
3. De BBW behoudt zich te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren. De Contractspartij heeft in dit geval recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld en eventuele andere met de inschrijving verband houdende betalingen c.q. betalingsverplichtingen aan de BBW. Dit geschiedt naar rato van de tot de annuleringsdatum door de BBW geleverde diensten en producten.
4. Bij annulering op grond van dit artikel is de Contractspartij gehouden eventueel reeds verstrekt lesmateriaal te retourneren aan de BBW.

Artikel 8 – Annulering door de cursist/opdrachtgever

1. Annulering van een cursus door de Contractspartij is uitsluitend schriftelijk of per e‐mail mogelijk.
2. Bij annulering tot een maand voor aanvang van een cursus zijn annuleringskosten verschuldigd ter grootte van 25% van de cursusprijs met een minimum van € 75,--. De annuleringskosten worden verrekend met de reeds gedane betalingen en eventuele andere met de inschrijving verband houdende betalingen c.q. betalingsverplichtingen aan de BBW.
3. Annulering binnen een maand voor aanvang van een cursus is niet mogelijk, het gehele cursusgeld wordt dan in rekening gebracht. Wel is het tot een dag voor de cursus mogelijk een vervanger aan te melden mits dit schriftelijk gebeurt en onder voorbehoud van het gestelde in artikel 4 onder lid 2 en 3.
4. Annulering bij aanvang van of gedurende een cursus is niet mogelijk, het gehele cursusgeld wordt dan in rekening gebracht.
5. Annulering van een e-learning, blended learning of vergelijkbare cursus is uitsluitend mogelijk als nog geen gebruik is gemaakt van de verstrekte inlogcode, nog niet is ingelogd en derhalve de cursus nog niet is aangevangen. De voorgaande leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
6. Bij annulering is de Contractspartij gehouden reeds verstrekt lesmateriaal te retourneren aan de BBW.

Artikel 9 – Auteursrecht

1. De BBW behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.
2. De Contractspartij heeft het recht de door de BBW geleverde of ter beschikking gestelde cursusmateriaal, documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik. 3. De door de BBW geleverde of ter beschikking gestelde cursusmateriaal, documentatie mogen niet door de Contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BBW worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derde worden verstrekt of in gebruik gegeven.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Het door de BBW beschikbaar gestelde cursusmateriaal wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin kunnen er onjuistheden en/of onvolkomenheden in het cursusmateriaal voorkomen. Aansprakelijkheid van BBW voor eventuele schade daarmee verband houdende wordt volledig uitgesloten.

Artikel 11 – Gedragsregels

De Contractpartij is te alle tijden verplicht zich te houden aan de gedragsregels van een cursuslocatie.

Artikel 12 – Privacy

Alle gegevens die Contractspartij verstrekt aan de BBW teneinde zich in te schrijven voor een cursus worden ten behoeve van de facturering en nakoming van de Overeenkomst door de BBW in haar administratie opgenomen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

De werkzaamheden van de BBW vinden plaats onder toepasselijkheid van het Nederlands recht.

Zwijndrecht,

9 juli 2015